افتتاح کانون مهدویت

فایل های ضمیمه :

نقاشی همگانی

اجرای طرح دادرس

نشست دانش آموزی با آقای امان الهی درمورد آسیبهای اجتماعی

پینت بال(طرح تشویق کلاس برتر)

انجمن اولیا با موضوع والد حرفه ای

نشست دانش آموزی با موضوع استرس واضطراب

کارسوق سازه های آمپولی هفتم

یلدای علوی

کارسوق شیمی